• <option id="30s9f"></option>
  • 官方微信

  欢迎访问陕西瑞科新材料股份有限公司

  Tel:0917-3380777 18691780999

  E-mail:sales@bjrock.com

    瑞科产品

  PRODUCTS

    联系方式

  CONTACT

  当前位置:
  首页   ?   产品中心 ? 优美科产品 ? 铂系列

  铂系列

  钌系列

  CAS 编码

  中文名称

  分子量

  理论金属含量

  14284-93-6

  三(乙酰丙酮酸)钌

  398.40

  25

  96503-27-4

  醋酸钌(III)

  307.20

  33

  手性催化 P500

  37366-09-9

  (五甲基环戊二烯基)二氯化钌(II)

  500.18

  40

  12215-07-5

  二(μ-氯)二氯二(苯基)二钌(II)

  259.31

  39

  67421-02-7

  二(μ-氯)二氯二(六甲基苯基)二钌(II)

  668.50

  30

  手性催化 P291

  85908-78-7

  二(η5-2,4-二甲基-2,4-环戊二烯)(II)

  291.40

  35

  手性催化P379

  122260-79-1

  (η5-2,4-二甲基环戊二烯)(η4-2,4-二甲基-1,3-环戊二烯)钌(II)四氟硼酸盐

  379.21

  27

  手性催化 P406

  145271-55-2

  三乙腈(η5-2,4-二甲基环戊二烯)钌(II)四氟硼酸盐

  406.19

  25

  手性催化 P280

  50982-13-3

  二氯(1,5-环辛二烯)钌(II)聚合物

  280.16

  36

  92390-26-6

  (1,5-环辛二烯)(五甲基环戊二烯基)氯化钌

  379.93

  27

  手性催化 P889

  93582-31-1

  二(1,5-环辛二烯)四[μ-三氟醋酸合]二钌(II)水合物

  888.58

  23

  手性催化 P320

  12289-94-0

  二(甲基烯丙基)(1,5-环辛二烯)钌

  319.45

  32

  手性催化 P327

  133519-03-6

  二乙酸(1,5-环辛二烯)钌(II)

  327.34

  31

  12132-87-5

  二-μ-羰基二羰基二环戊二烯二钌(II)

  444.37

  45

  32992-96-4

  二(乙基环戊二烯基)钌(0)

  287.37

  35

  52462-31-4

  二(μ-chloro)二氯双(均三甲苯)二钌(II)

  584.34

  51

  48107-17-1

  (降冰片二烯)二氯化钌(II)

  264.12

  38

  55466-76-7

  醋酸钌(III)溶液

  278.20

  5

  手性催化 P612

  52462-29-0

  二(μ-氯)二氯二(4-甲基异丙基苯基)二钌(II)

  612.39

  33

  手性催化P978

  90614-07-6

  二(μ-氯)二碘二(对异丙基甲苯)二钌(II)

  978.20

  21

  15529-49-4

  三(三苯基膦)二氯化钌(II)

  958.85

  10

  HYDRIDO

  16971-33-8

  羰基氯氢三(三苯基膦)钌(II)

  952.41

  11

  15243-33-1

  十二羰基三钌

  639.33

  47

  手性催化 Ru928

  126251-92-1

  氯代[(S)--2,2'-二(二苯基膦)-1,1'-联萘](苯基)氯化钌(II)

  827.77

  12

  手性催化 Ru929

  145926-28-9

  氯代[(R)-(+)-2,2'-二(二苯基膦)-1,1'-联萘](p-伞花素)氯化钌(II)

  928.88

  11

  手性催化 Ru930

  130004-33-0

  氯代[(S)-(-)-2,2'-二(二苯基膦)-1,1'-联萘](p-伞花素)氯化钌(II)

  928.88

  11

  手性催化 Ru842

  325146-81-4

  二乙酸[[(R)-2,2,-双(二苯基膦)-1,1,-二萘基]钌(II)

  841.84

  12

  手性催化Ru843

  261948-85-0

  二乙酸[[(S)-2,2,-双(二苯基膦)-1,1,-联萘]钌(II)

  841.84

  12

  手性催化 Ru802

  133519-04-7

  二乙酸[[(R)-2,2,-双(二苯基膦)-6,6,-二甲氧基-1,1,-联苯基]钌(II)

  801.78

  13

  手性催化 Ru803

  134527-17-6

  二乙酸[[(S)-2,2,-双(二苯基膦)-6,6,-二甲氧基-1,1,-联苯基]钌(II)

  801.78

  13

  手性催化 Ru762

  952040-51-6

  二乙酸[[(R)-2,2,-双(二-2-呋喃基膦)-6,6,-二甲氧基-1,1,-联苯基]钌(II)

  761.62

  13

  手性催化 Ru914

  916197-27-8

  二乙酸[[(R)-2,2,-双[二(3,5-二甲苯基)膦-6,6,-二甲氧基-1,1,-联苯基]钌(II)

  913.99

  11

  手性催化 Ru1251

  194497-14-8

  二乙酸[[(R)-2,2,-双[二(3,5-二叔丁基苯基)膦-6,6,-二甲氧基-1,1,-联苯基]钌(II)

  1250.63

  8

  手性催化 Ru867

  1016168-44-7

  [(R)-1-[-[(S)-2-二苯基膦)二茂铁]乙基二叔丁基膦](η5-2,4-二甲基-环戊二烯)(氮-乙腈)钌(II)]四氟硼酸盐

  866.55

  12

  手性催化 Ru880

  [(S)-1-[-[(R)-2-二环己基膦)二茂铁]乙基二叔丁基膦](η5-2,4-二甲基-环戊二烯)(氮-乙腈)钌(II)]四氟硼酸盐

  878.65

  12

  手性催化 Ru1321

  [(αR,αR)-2,2,-二(α-氮,氮-二甲氨基苯甲基)-(S,S)-1,1,-二(二苯基膦)二茂铁](η5-2,4-二甲基-环戊二烯)(氮-乙腈)钌(II)四氟硼酸盐

  1320.49

  8

  手性催化 Ru1013

  942042-51-5

  [(R)-1-二苯基膦-2-[(R)-α-(氮,氮-二甲氨基)-邻-(二环己基膦苯基)甲基]二茂铁](η5-2,4-二甲基-环戊二烯)(氮-乙腈)钌(II)四氟硼酸盐

  1011.67

  10

  手性催化 Ru1011

  942042-52-6

  [(S)-1-二苯基膦-2-[(S)-(二甲氨基)-邻-二苯基膦苯基)甲基]二茂铁](η5-2,4-二甲基环戊二烯)碘化钌(II)

  1010.72

  10

  手性催化 Ru1012

  942042-53-7

  [(R)-1-二苯基膦-2-[(R)-(二甲氨基)-邻-二苯基膦苯基)甲基]二茂铁](η5-2,4-二甲基环戊二烯)碘化钌(II)

  1010.72

  10

  手性催化 Ru1255

  1021494-95-0

  [(R)-1-[(R)-2-(2,-二苯基膦)二茂铁]-乙基-(二-3,5-三氟甲基苯基)膦](η5-2,4-二甲基-环戊二烯)碘化钌(II)

  1254.64

  8

  手性催化 Ru1267

  1021494-98-3

  [(R)-1-[(R)-2-(2’-二环己基膦苯基)二茂铁]-乙基二-(二-(3,5-三氟甲基)苯基)膦](η5-2,4-二甲基-环戊二烯)(氮-乙腈)钌(II)四氟硼酸盐

  1266.72

  8

  手性催化 Ru1254

  1021494-93-8

  [(R)-1-[(R)-2-(2,-二苯基膦)二茂铁]-乙基-(二-3,5-三氟甲基苯基)膦](η5-2,4-二甲基-环戊二烯)碘化钌(II)

  1253.67

  8

  手性催化 Ru636

  192139-92-7

  [(R,R)-2-氨基-1,2-二苯乙基)[(4-甲苯基)磺酰基]氨基](对异丙基甲苯)氯化钌(II)

  636.22

  16

  手性催化 Ru637

  192139-90-5

  [(S,S)-2-氨基-1,2-二苯乙基)[(4-甲苯基)磺酰基]氨基](对异丙基甲苯)氯化钌(II)

  636.22

  17

  优美科 M1

  250220-36-1

  二氯(3-苯基-1氢-1-茚)(三环己基膦)钌(II)

  923.08

  11

  优美科 M11

  894423-99-5

  双[9-(2-甲基丙基)-9-磷杂二环[3.3.1]壬烷](3-苯基-1H-茚-1-亚基)二氯化钌

  758.79

  13

  优美科M2

  536724-67-1

  [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯(3-苯基-1氢-1-茚)(三环己基膦)钌(II)

  949.10

  11

  优美科 M20

  340810-50-6

  [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯(3-苯基-1氢-1-茚)(三苯基膦)钌(II)

  930.96

  11

  优美科M22

  1255536-61-8

  1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯(3-苯基-1氢-1-茚)(三异丙氧亚磷酸酯)钌(II)

  876.91

  12

  优美科 M23

  1307233-23-3

  [1,3-二(2,6-二异丙氧基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯(3-苯基-1氢-1-茚)(三苯基膦)钌(II)

  1015.21

  10

  优美科M31

  1031262-76-6

  [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯(3-苯基-1氢-1-茚)(吡啶基)钌(II)

  747.71

  14

  优美科 M32

  1304756-39-5

  [1,3-二(2,6-二异丙氧基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯(3-苯基-1氢-1-茚)(吡啶基)钌(II)

  831.93

  12

  优美科 M41

  934538-04-2

  [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基][2-[[(4-甲苯基)亚胺]甲基]-4-硝基酚]-[3-苯基-1氢-1-茚](氯)钌(II)

  888.47

  11

  优美科 M42

  934538-12-2

  [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]-[2-[[(2-甲苯基)亚胺]甲基]-苯酚]-[3-苯基-1氢-1-茚](氯)钌(II)

  843.47

  12

  优美科 M51

  1031262-71-1

  [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯[2-(1-甲基-2-氧代丙氧基苯亚甲基]钌(II)

  654.64

  15

  优美科 M61 SIMes

  1416427-09-2

  [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯[(2-甲基(苯基)氨基]苯亚甲基](II)

  673.69

  15

  优美科 M61 SIPr

  1416427-12-7

  [1,3-二(2,6-二-异丙苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯[2-甲基(苯基)氨基](苯亚甲基)]钌(II)

  757.85

  13

  优美科 M71 SIMes

  1025728-56-6

  [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯[(2-异丙氧基)(5-五三氟甲基酰胺基)苯亚甲基]钌(II)

  737.65

  14

  优美科 M71 SIPr

  1212008-99-5

  [1,3-二(2,6-二异丙基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯[(2-异丙氧基)(5-五三氟甲基酰胺基)苯亚甲基]钌(II)

  821.81

  12

  优美科M72 SIMes

  1030618-02-0

  [1,3-二((2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基][(2-异丙氧基)(五氟苯酰胺基)(苯亚甲基)]钌(II)

  835.71

  12

  优美科 M72 SIPr

  1354710-90-9

  [1,3-二(2,6-二-异丙苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基][(2-异丙氧基)(五氟苯酰胺基)(苯亚甲基)]钌(II)

  919.87

  11

  优美科 M73 SIMes

  1025728-57-7

  [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯[5-(异丁氧基酰胺基)-2-异丙氧基苯亚甲基]钌(II)

  741.76

  13

  优美科 M73 SIPr

  1212009-05-6

  [1,3-二(2,6-二-异丙苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯[5-(异丙氧酰胺基)-2-异丙氧基苯亚甲基]钌(II)

  825.92

  12

  优美科 M74 SIMes

  1030618-11-1

  [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯[5-(异丁氧基酰胺基)-2-异丙氧基苯亚甲基]钌(II)

  741.84

  14

  优美科 M74 SIPr

  1212009-08-9

  [1,3-二(2,6-二-异丙苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯[5-(乙氧基氧代酰胺基)-2-异丙氧基苯亚甲基]钌(II)

  825.88

  12

  优美科M81 SIMes

  1228169-92-3

  [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯(3-苯基-1氢-1-茚)(4,5-二氯-1,3-二乙基-1,3-二氢咪唑-2-亚基)钌(II)

  861.75

  11

  优美科 M91

  1415725-62-0

  [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯(2-碘代苯乙烯基)钌(II)

  694.45

  15

  优美科 M92

  1415725-73-3

  [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯[(8-碘代萘烯基)亚甲基]钌(II)

  744.51

  14

  优美科 M93

  1415725-68-6

  [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯[(2-溴-5-二甲氨基)苯乙烯基]钌(II)

  690.51

  15


  推荐产品

  更多

  推荐阅读

  更多

  自拍偷拍网_最新国自产拍在线播放_亚洲精品自在线拍2019_黄色片网站
 • <option id="30s9f"></option>